C# form ile veritabanı bağlantısı nasıl kurulur?

Toolbox’dan eklenecekler: 3 Label, 3 Button, 3 Textbox, 1 DataGridView.

Referansa Eklenecek:

using System.Data.SqlClient;

Form1 public partial class’ın altına yazılacak:

SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=okul;
Integrated Security=True");
void listele()
    {
      if (baglanti.State==ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        cmd.Connection = baglanti;
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM ogrenci";
        SqlDataAdapter adaptor = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataSet ds = new DataSet();
        adaptor.Fill(ds, "ogrenci");
        dataGridView1.DataSource = ds.Tables["ogrenci"];
        dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
        baglanti.Close();
      }
    }
void temizle()
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
    }

Form1_Load:

listele();

Button1_Click:

if (baglanti.State==ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        cmd.Connection = baglanti;
        cmd.CommandText = "INSERT INTO ogrenci(numara, ad, soyad) 
VALUES('" + int.Parse(textBox1.Text) + "', '" + textBox2.Text + "', '" + textBox3.Text + "')";
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Dispose();
        baglanti.Close();
        temizle();
        listele();
        MessageBox.Show("Kaydedildi!");
      }

Button2_Click:

if (baglanti.State==ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        cmd.Connection = baglanti;
        cmd.CommandText = "UPDATE ogrenci SET numara='" + int.Parse(textBox1.Text) + "',
 ad='" + textBox2.Text + "', soyad='" + textBox3.Text + "' WHERE sirano='" 
+ dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value + "'";
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Dispose();
        baglanti.Close();
        temizle();
        listele();
        MessageBox.Show("Güncellendi!");
      }      

DataGridView1_CellClick:

textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();

Button3_Click:

      if (baglanti.State==ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        cmd.Connection = baglanti;
        cmd.CommandText = "DELETE FROM ogrenci WHERE sirano='" + 
dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value + "'";
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Dispose();
        baglanti.Close();
        temizle();
        listele();
        MessageBox.Show("Silindi!");
      }   

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!